Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

 

Dolupodpísaný/-á

Meno a priezvisko:   [doplniť meno a priezvisko osoby, ktorá poskytuje súhlas]

Bydlisko:                 [doplniť bydlisko osoby, ktorá poskytuje súhlas]

 

týmto žiadam prevádzkovateľa COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo; A. Hlinku I. 437, 971 68  Prievidza; IČO: 00169005 o

/začiarknite o čo žiadate/

  • prístup k mojim osobným údajom (Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.);
  • opravu mojich osobných údajov (Na základe vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame.);
  • vymazanie mojich osobných údajov (Na základe vašej žiadosti vymažeme vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.);
  • obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (Na základe vašej žiadosti budeme vaše osobné údaje len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.);
  • prenos mojich osobných údajov (Na základe vašej žiadosti vám poskytneme vaše osobné údaje v elektronickej forme.).

 

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

  • rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;
  • iným spôsobom: …………………………………………….

 

 

Poučenie:

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať. Pokiaľ vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a žiadať o nápravu na súde.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

 

 

V Prievidzi, dňa   ………………..

…………………………………….

Podpis dotknutej osoby