ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÚ OSOBU

1.             Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr., Vložka č. 121/R; IČO: 00169005; telefonický kontakt 046/5199111 (ďalej len

„prevádzkovateľ“).

2.             Zodpovedná osoba

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na

Meno a priezvisko:       Ing. Oľga Majerová

Pracovná pozícia:       vedúca odboru ľudských zdrojov Tel. č.:          046/5199 158

Email:                        olga.majerová@pd.coop.sk

Meno a priezvisko:     Mgr. Renáta Prokopovičová

Pracovná pozícia:       vedúca sekretariátu a členských vzťahov Tel. č.:         046/5199 154

Email:                        renata.prokopovicova@pd.coop.sk

Meno a priezvisko:     Petra Majerová

Pracovná pozícia:       referent sekretariátu a členských vzťahov Tel. č.:         046/5199 153

Email:                        petra.majerova@pd.coop.sk

Adresa na doručovanie písomností je zhodná s adresou sídla spoločnosti (prevádzkovateľa).

3.             Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 1. IS BOZP a OPP
  • účel spracúvania: poučenie zamestnancov z oblasti BOZP a OPP
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 2. IS Členovia družstva
  • účel spracúvania: vedenie evidencie členov družstva a ich vkladov, funkcionárov družstva, dedičov po zomrelom členovi
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z./ a Písomný súhlas /§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. /
 3. IS Elektronická schránka
  • účel spracúvania: elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 4. IS Evidencia návštev
  • účel spracúvania: identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
  • právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa /§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. /
 5. IS Exekúcie
  • účel spracúvania: splnenie povinnosti zamestnávateľa vyplývajúcej zo Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka a Exekučného poriadku
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 6. IS Faktúry vystavené zamestnancom
  • účel spracúvania: vystavenie faktúr pre zamestnancov a funkcionárov družstva
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 7. IS Flotila – vozový park
  • účel spracúvania: evidencia pridelených služobných vozidiel za účelom služobných jázd
  • právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa /§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. /
 8. IS Kamerový systém
  • účel spracúvania: ochrana majetku prevádzkovateľa

 

 • právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa /§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. /
 1. IS Marketingové akcie a výhercovia súťaží
  • účel spracúvania: organizačné zabezpečenie marketingových akcií od zverejnenia súťaže až po vyhlásenie výhercov a odovzdanie výhier
  • právny základ: Písomný súhlas /§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. /
 2. IS Mzdy a personalistika
  • účel spracúvania: vedenie miezd a personalistiky
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 3. IS Nájomné zmluvy
  • účel spracúvania: uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností a následná evidencia
  • právny základ: Plnenie zmluvy /§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. /
 4. IS Nákupné karty
  • účel spracúvania: vedenie evidencie členov a zákazníkov za účelom vydávania Nákupných kariet COOP Jednota a poskytovaní zľavy z nákupu
  • právny základ: Písomný súhlas /§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. /
 5. IS Objednávanie tovaru
  • účel spracúvania: vedenie evidencie zákazníkov, ktorí si objednali tovar, ktorý nie je bežne dostupný
  • právny základ: Písomný súhlas /§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. /
 6. IS Platba kartou
  • účel spracúvania: overovanie totožnosti pri platbe kartou
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 7. IS Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • účel spracúvania: vedenie agendy oznamovania protispoločenskej činnosti vrátane osobitnej evidencie
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 8. IS Podnety zákazníkov
  • účel spracúvania: vybavovanie podnetov zákazníkov vrátane ich evidencie
  • právny základ: Písomný súhlas /§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. /
 9. IS Podnikové rekreačné zariadenie – kniha ubytovaných hostí
  • účel spracúvania: vedenie evidencie osôb ubytovaných v podnikovom rekreačnom zariadení, z dôvodu odvádzania miestnej dane za ubytovanie
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 10. IS Podnikové rekreačné zariadenie – preberacie protokoly a uznanie dlhu
  • účel spracúvania: uznanie dlhu dotknutej osoby za škodu spôsobenú v podnikovom rekreačnom zariadení
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 11. IS Podnikové rekreačné zariadenie – rezervácie
  • účel spracúvania: poskytnutie možnosti rekreácie pre zamestnancov a funkcionárov družstva
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 12. IS Poistné udalosti
  • účel spracúvania: uzatvorenie poistných zmlúv a uplatnenie poistného plnenia
  • právny základ: Plnenie zmluvy /§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. /
 13. IS Pôžičky družstvu – vinkulácie
  • účel spracúvania: uzatvorenie zmluvy o pôžičke družstvu a následná evidencia
  • právny základ: Plnenie zmluvy /§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. /
 14. IS Pôžičky zo sociálneho fondu
  • účel spracúvania: uzatvorenie zmluvy o pôžičke zo sociálneho fondu a následná evidencia
  • právny základ: Plnenie zmluvy /§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. /
 15. IS Prevod nehnuteľností
  • účel spracúvania:    uzatvorenie    kúpno-predajných,        zámenných    zmlúv nehnuteľností, resp. zmlúv o zriadení vecného bremena a následná evidencia
  • právny základ: Plnenie zmluvy /§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. /
 16. IS Služobno-súkromné vozidlá
  • účel spracúvania: uzatvorenie zmluvy so zamestnancom o využívaní služobného vozidla aj na súkromné účely

 

 • právny základ: Plnenie zmluvy /§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. /
 1. IS Správa registratúry
  • účel spracúvania: vedenie agendy došlej a odoslanej pošty
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. /
 2. IS Súdne konania
  • účel spracúvania: vedenie právnej agendy družstva
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z./ aa) IS Súťaže na Facebooku a marketingové aktivity
  • účel spracúvania: organizačné zabezpečenie marketingových aktivít na Facebooku od zverejnenia súťaže až po vyhlásenie výhercov a odovzdanie výhier
  • právny základ: Písomný súhlas /§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z./ bb) IS Účastníci pracovných ciest
  • účel spracúvania: vyplatenie cestovných náhrad zamestnancom a funkcionárom družstva
  • právny základ: Osobitný predpis /§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z./ cc) IS Uchádzači o zamestnanie
  • účel spracúvania: vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
  • právny základ: Písomný súhlas /§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z./ dd) IS Zmluvy o predaji hnuteľného majetku

o  účel spracúvania: uzatváranie zmlúv o odpredaji nepotrebného hnuteľného majetku družstva a následná evidencia

 • právny základ: Plnenie zmluvy /§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. /

4.             Rozsah spracúvaných osobných údajov

 1. IS BOZP a OPP
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; telefónne číslo; e-mailová adresa; fotografia; ďalšie osobné údaje vyplývajúce z pracovnej činnosti
 2. IS Členovia družstva
  • Členovia družstva: titul, meno a priezvisko; číslo člena; adresa bydliska; dátum narodenia; telefónne číslo; e-mailová adresa; vyrovnací podiel; číslo účtu; podpis;
  • Členovia družstva + funkcionári družstva: titul, meno a priezvisko; číslo člena; adresa bydliska; dátum narodenia; rodné číslo; telefónne číslo; e-mailová adresa; číslo občianskeho preukazu; číslo pasu; údaje týkajúce sa zdravia (ZŤP, ZŤP-S); vyrovnací podiel; číslo účtu; podpis;
  • Dediči po zomrelom členovi: titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenie; telefónne číslo; e-mailová adresa; vyrovnací podiel; číslo účtu; podpis
 3. IS Elektronická schránka
  • Titul, meno a priezvisko; rodné priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; rodné číslo
 4. IS Evidencia návštev

o Titul, meno a priezvisko; číslo občianskeho preukazu; číslo služobného preukazu; číslo cestovného dokladu; štátna príslušnosť

 1. IS Exekúcie
  • Titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, osobné číslo, dátum narodenia, ročné číslo
 2. IS Faktúry vystavené zamestnancom
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska
 3. IS Flotila – vozový park
  • Osobné číslo zamestnanca
 4. IS Kamerový systém
  • obrazovo-zvukový záznam osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa, ktoré sú snímané kamerovým systémom
 5. IS Marketingové akcie a výhercovia súťaží

o Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; telefónne číslo; číslo občianskeho preukazu

 1. IS Mzdy a personalistika
  • Titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, adresa a druh pobytu, štátna príslušnosť, národnosť, štátne občianstvo, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje

o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu, údaje o odmeňovaní, osobné údaje

spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, zdravotná poisťovňa, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje

o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, iné údaje uvedené v životopise, údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov

o zamestnanie, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, podpis, emailová adresa, telefónne číslo

 1. IS Nájomné zmluvy
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; e-mailová adresa; telefónne číslo
 2. IS Nákupné karty

o Titul, meno a priezvisko; číslo člena / číslo zákazníka; adresa bydliska; dátum narodenia; EAN nákupnej karty; telefónne číslo; e-mailová adresa; výška nákupu; výška zľavy; podpis

 1. IS Objednávanie tovaru
  • Titul, meno a priezvisko; miesto bydliska; telefónne číslo
 2. IS Platba kartou
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; číslo občianskeho preukazu
 3. IS Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; e-mailová adresa; ďalšie skutočnosti uvádzané v podnete
 4. IS Podnety zákazníkov
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; e-mailová adresa; telefónne číslo; ďalšie skutočnosti uvádzané v podnete
 5. IS Podnikové rekreačné zariadenie – kniha ubytovaných hostí
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; číslo občianskeho preukazu; číslo cestovného pasu
 6. IS Podnikové rekreačné zariadenie – preberacie protokoly a uznanie dlhu
  • Titul, meno a priezvisko; dátum narodenia; adresa trvalého pobytu; telefónne číslo; e- mailová adresa; podpis
 7. IS Podnikové rekreačné zariadenie – rezervácie
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; telefónne číslo; e-mailová adresa
 8. IS Poistné udalosti
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; číslo vodičského preukazu a platnosť; podpis; e-mailová adresa; telefónne číslo; ďalšie skutočnosti zistené alebo predložené v priebehu vybavovania poistnej udalosti
 9. IS Pôžičky družstvu – vinkulácie
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; číslo bankového účtu
 10. IS Pôžičky zo sociálneho fondu
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; e-mailová adresa
 11. IS Prevod nehnuteľností
  • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; rodné číslo; číslo občianskeho preukazu; e-mailová adresa; telefónne číslo
 12. IS Služobno-súkromné vozidlá
  • Titul, meno a priezvisko; osobné číslo zamestnanca; dátum narodenia
 13. IS Správa registratúry
  • Titul, meno a priezvisko; adresa pobytu; e-mailová adresa; podpis; telefónne číslo; dátum narodenia; rodné číslo; číslo občianskeho preukazu; fotografia; ďalšie osobné údaje vyplývajúce z obsahu registratúrnych záznamov
 14. IS Súdne konania
  • Titul, meno a priezvisko; rodné priezvisko; dátum narodenia; miesto narodenia; adresa trvalého pobytu; adresa prechodného pobytu; trestná bezúhonnosť; národnosť; rodinný stav; rodné číslo;  číslo  občianskeho  preukazu;  ďalšie  osobné  údaje  vyplývajúce  z obsahu písomností doručených poštou do sídla družstva
 1. aa) IS Súťaže na Facebooku a marketingové aktivity
 • Titul, meno a priezvisko; používateľské meno na Facebooku; adresa bydliska; e- mailová adresa; číslo občianskeho preukazu; fotografia

 

 1. bb) IS Účastníci pracovných ciest
 • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; osobné číslo; podpis cc) IS Uchádzači o zamestnanie
 • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; telefónne číslo; e-mailová adresa; fotografia; ďalšie osobné údaje uvedené v dokumentoch uchádzača o zamestnanie
 1. dd) IS Zmluvy o predaji hnuteľného majetku
 • Titul, meno a priezvisko; adresa bydliska; dátum narodenia; číslo občianskeho preukazu; telefónne číslo; e-mailová adresa

5.             Dotknuté osoby

 1. IS BOZP a OPP
  • zamestnanci družstva
 2. IS Členovia družstva
  • členovia družstva, funkcionári družstva, dediči po zomrelom členovi
 3. IS Elektronická schránka
  • funkcionári družstva; zamestnanci družstva; fyzické osoby, voči ktorým sú vedené trestné konania; fyzické osoby, voči ktorým sú vedené exekučné konania
 4. IS Evidencia návštev
  • fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa
 5. IS Exekúcie
  • zamestnanci družstva
 6. IS Faktúry vystavené zamestnancom
  • zamestnanci družstva; funkcionári družstva
 7. IS Flotila – vozový park

o  zamestnanci družstva, ktorí žiadajú o pridelenie služobného vozidlo za účelom služobnej cesty

 1. IS Kamerový systém
  • osoby nachádzajúce sa v priestoroch prevádzkovateľa, ktoré sú snímané kamerovým systémom
 2. IS Marketingové akcie a výhercovia súťaží
  • fyzické osoby – účastníci marketingových akcií a výhercovia súťaží
 3. IS Mzdy a personalistika
  • zamestnanci družstva (súčasní aj bývalí), ich rodinní príslušníci
 4. IS Nájomné zmluvy
  • fyzické osoby – nájomníci nehnuteľností
 5. IS Nákupné karty
  • členovia a zákazníci družstva
 6. IS Objednávanie tovaru
  • zákazníci družstva – používatelia internetu
 7. IS Platba kartou
  • zákazníci družstva
 8. IS Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • osoby, ktoré podali podnet
 9. IS Podnety zákazníkov
  • osoby, ktoré podali podnet
 10. IS Podnikové rekreačné zariadenie – kniha ubytovaných hostí
  • ubytované osoby
 11. IS Podnikové rekreačné zariadenie – preberacie protokoly a uznanie dlhu
  • fyzická osoba, ktorá spôsobila škodu družstvu
 12. IS Podnikové rekreačné zariadenie – rezervácie
  • zamestnanci družstva; funkcionári družstva
 13. IS Poistné udalosti
  • fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na uplatnenie poistného plnenia
 14. IS Pôžičky družstvu – vinkulácie
  • fyzické osoby – zamestnanci alebo členovia družstva, ktorí uzatvárajú zmluvu o pôžičke
 15. IS Pôžičky zo sociálneho fondu

o  fyzické osoby – zamestnanci – žiadatelia o pôžičku zo sociálneho fondu a ich ručitelia

 1. IS Prevod nehnuteľností

 

 • fyzické osoby – kupujúci
 1. IS Služobno-súkromné vozidlá
  • zamestnanci družstva, ktorí majú pridelené služobné vozidlo a môžu ho využívať aj na súkromné účely
 2. IS Správa registratúry
  • fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie
 3. IS Súdne konania
  • zamestnanci družstva; funkcionári družstva; páchatelia / povinní; poškodení; svedkovia aa) IS Súťaže na Facebooku a marketingové aktivity
  • fyzické osoby – návštevníci Facebooku – účastníci marketingových akcií a výhercovia súťaží
 1. bb) IS Účastníci pracovných ciest
 • zamestnanci družstva; funkcionári družstva cc) IS Uchádzači o zamestnanie
 • fyzické osoby, uchádzači o zamestnanie v spoločnosti COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
 1. dd) IS Zmluvy o predaji hnuteľného majetku
 • fyzické osoby – kupujúci hnuteľného majetku

6.             Príjemcovia osobných údajov

 1. IS BOZP a OPP
  • Spoločnosť QMAX – externá bezpečnostno-technická služba
  • Inšpektorát práce
  • Sociálna poisťovňa
 2. IS Členovia družstva
  • Externá právna zástupkyňa
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Polícia
  • Notársky úrad
  • Súd
  • Ubytovacie zariadenie
  • Poisťovne
  • Daňový úrad
  • Cestovné kancelárie
 3. IS Elektronická schránka
  • Externá právna zástupkyňa
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Polícia
  • Okresný úrad
  • Úrad na ochranu osobných údajov
  • Iný oprávnený subjekt
 4. IS Evidencia návštev
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Polícia
 5. IS Exekúcie
  • Exekútor
 6. IS Faktúry vystavené zamestnancom
  • Externá právna zástupkyňa
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Polícia
  • Okresný úrad
  • Úrad na ochranu osobných údajov
  • Iný oprávnený subjekt
 7. IS Flotila – vozový park
  • Orgány činné v trestnom konaní
 8. IS Kamerový systém
  • Orgány činné v trestnom konaní

 

 • Polícia
 1. IS Marketingové akcie a výhercovia súťaží
  • Daňový úrad
  • Notár
  • Spoluorganizátori súťaží
 2. IS Mzdy a personalistika
  • Sociálna poisťovňa
  • Zdravotné poisťovne
  • Daňový úrad
  • Dôchodkové správcovské spoločnosti
  • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Exekútori
 3. IS Nájomné zmluvy
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Súdy
 4. IS Nákupné karty
  • COOP Jednota Slovensko
  • Banka
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Súd
 5. IS Objednávanie tovaru
  • osobné údaje nie sú poskytované žiadnemu príjemcovi
 6. IS Platba kartou
  • osobné údaje nie sú poskytované žiadnemu príjemcovi
 7. IS Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Inšpektorát práce
  • Polícia
  • Okresný úrad
  • Iný oprávnený subjekt
 8. IS Podnety zákazníkov
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Inšpektorát práce
  • Polícia
  • Okresný úrad
  • Iný oprávnený subjekt
 9. IS Podnikové rekreačné zariadenie – kniha ubytovaných hostí
  • Externá právna zástupkyňa
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Polícia
  • Okresný úrad
  • Úrad na ochranu osobných údajov
  • Iný oprávnený subjekt
 10. IS Podnikové rekreačné zariadenie – preberacie protokoly a uznanie dlhu
  • Externá právna zástupkyňa
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Polícia
  • Okresný úrad
  • Úrad na ochranu osobných údajov
  • Iný oprávnený subjekt
 11. IS Podnikové rekreačné zariadenie – rezervácie
  • Externá právna zástupkyňa

 

 • Súd
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Polícia
 • Okresný úrad
 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Iný oprávnený subjekt
 1. IS Poistné udalosti
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Poisťovňa
 2. IS Pôžičky družstvu – vinkulácie
  • osobné údaje nie sú poskytované žiadnemu príjemcovi
 3. IS Pôžičky zo sociálneho fondu
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Súdy
 4. IS Prevod nehnuteľností
  • Katastrálny odbor OÚ Prievidza
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Súd
 5. IS Služobno-súkromné vozidlá
  • osobné údaje nie sú poskytované žiadnemu príjemcovi
 6. IS Správa registratúry
  • Ministerstvo vnútra SR
  • Slovenská pošta
 7. IS Súdne konania
  • Externá právna zástupkyňa
  • Súd
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Polícia
  • Okresný úrad
  • Úrad na ochranu osobných údajov
  • Iný oprávnený subjekt
 1. aa) IS Súťaže na Facebooku a marketingové aktivity
 • Daňový úrad
 1. bb) IS Účastníci pracovných ciest
 • Externá právna zástupkyňa
 • Súd
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Polícia
 • Okresný úrad
 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Iný oprávnený subjekt cc) IS Uchádzači o zamestnanie
 • osobné údaje nie sú poskytované žiadnemu príjemcovi dd) IS Zmluvy o predaji hnuteľného majetku
 • Orgány činné v trestnom konaní

7.             Poučenie o dobrovoľnosti dotknutej osoby poskytnúť svoje osobné údaje

Na účely vykonávania činnosti prevádzkovateľa poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje dobrovoľne.

8.             Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené tejto

informácií a v pokynoch prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch.

9.             Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je stanovené podľa  účelu spracovania osobných údajov   a podľa požiadaviek osobitných predpisov.

Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Prevádzkovateľ predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania   a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to na výskum alebo účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

10.        Práva dotknutej osoby

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami

o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b)        Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c)         Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d)        Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e)         Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)           Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácií dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

11.        Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

12.        Cezhraničný prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.