Týmto dávam súhlas prevádzkovateľovi COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo; A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza; IČO: 00169005 na spracúvanie mojich osobných údajov – telefónne číslo a e-mailová adresa na účel komunikácie poverenej osoby prevádzkovateľa s dotknutou osobou ohľadom rezervácie a zabezpečenia pobytu v podnikovom rekreačnom zariadení. Súhlas na tento účel udeľujem po dobu trvania účelu spracovania. Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti. Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov (https://coopprievidza.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov/) a mojich právach ako dotknutej osoby (https://coopprievidza.sk/vseobecne-poucenie-o-pravach-dotknutych-osob/).